Sandra Snoodijk

Praktijk voor complementaire geneeswijze, Lifestyle coach energie in balans, wellness, therapeutische massage en pedicure voor de gewone voet.

Neemt u contact op met u een op via mail, voicemail, whats-app of op een andere manier voor informatie of het maken van een afspraak, dan geeft u automatisch toestemming om contact met u op te nemen zodat ik u de informatie kan verstrekken of om u te bellen of te mailen om met u een afspraak te maken. Uw gegevens worden niet gebruikt om een nieuwsbrief te sturen. Indien u voor een behandeling komt zijn er wat gegevens nodig voor de facturatie en maken van afspraken. U dient hiervoor toestemming te geven bij uw eerste bezoek en dan zal ik u alsnog hierover informeren. Gegevens worden in een afgesloten kast bewaard.

 

Vanaf 25 mei 2018 moeten alle bedrijven die omgaan met persoonsgegevens voldoen aan de nieuwe privacy wetgeving AVG die dan van kracht is.

Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft diegene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten.

Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en mijn plichten die gelden op grond van de AVG.

 

Privacybeleid

Sandra Snoodijk, gevestigd aan de Viermerenstraat 21, 3078ZW te Rotterdam is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens  zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

 

Sandra Snoodijk verwerkt uw persoonsgegevens doordat u informatie opvraagt of doordat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

 

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die worden verwerkt:

-      Voor- en achternaam

-      Geslacht

-      Geboortedatum (indien nodig voor de factuur)

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door ons een mail te sturen, correspondentie, mondeling en telefonisch.

Ik verzoek u geen medische gegevens toe te sturen via mail.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sandra Snoodijk verwerkt

Behandeldossier:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat enkele gegevens met het doel de zorgvraag op u af te stemmen en om gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bij te houden.

Ik vraag geen andere gegevens op bij andere zorgverleners. Gegevens die de huisarts u verstrekt en die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling verstrekt u zelf aan mij. Ik vraag niet meer dan nodig is voor de behandeling die u gaat ontvangen.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Sandra Snoodijk uw persoonsgegevens.

-      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-      U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten

-      Het maken van facturen   

-      Het afhandelen van uw betaling via giro of contant (bankboek en kasboek)

-      Het verwerken van uw gegevens ivm wettelijke plicht, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·        of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Dit betekent onder meer dat ik

-      Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.

-      Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.  

-      Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

-      Dat e-mails worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding.

-      Dat de computer is beveiligd met een wachtwoord, virusscanner en firewall.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sandra Snoodijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  

 

Toestemming:

U dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven en bij uw eerste bezoek zal ik u dan ook nogmaals informeren over de AVG en via een formulier uw toestemming vragen.

Sandra Snoodijk gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 

 

 

Bewaren:

De facturatie gegevens (naam,adres, postcode, woonplaats en eventueel geboortedatum) worden digitaal verwerkt.

Uw telefoonnummer en e-mailadres worden digitaal verwerkt.

Uw  IBAN nummer staan op de bankafschriften en worden digitaal verwerkt.

Facturen en bankafschriften worden uitgeprint. Alle overige gegevens staan alleen op papier.

Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

 

Uw privacy:

Sandra Snoodijk heeft al enige toegang tot de gegevens en uw dossier.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden muv de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel)

 

 

Uw rechten:

U heeft de volgende rechten

-      Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

-      Het rechts op inzage en afschrift van die gegevens.

-      Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-      Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier

-      Het recht om u in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

-      Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

-      het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb naar U of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen echter….ik geef deze informatie uitsluitend aan u persoonlijk af, zodat u deze zelf aan andere zorgverleners kunt geven. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat mondeling en schriftelijk kenbaar maken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot o.a. inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

 

 

Cookies

Sandra Snoodijk verzamelt geen gegevens van u op het moment dat u onze website bezoekt.

 

 

Sandra Snoodijk neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Hebt u een idee dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met Sandra Snoodijk.

 

Mocht u nog vragen hebben dan hoor ik dat graag.

 

Sandra Snoodijk

Viermerenstraat 21

3078ZW Rotterdam

Tel. 0647115296

KVK Rotterdam 70970726

 

voor meer informatie over de AVG:

www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

 

 

Facturatie:

Indien u voor behandeling komt verwerk ik van u de volgende gegevens

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en mailadres (voor facturatie en boekhouding, het maken van afspraken en aanleggen behandeldossier).

Indien de zorgverzekering er om vraagt kunnen bovenstaande gegevens eventueel worden aangevuld met uw geboortedatum.

Verder staat er op de factuur de factuurdatum, datum consult, omschrijving “consult” en indien de zorgverzekering er om vraagt de behandelcode en de kosten van het consult.

De factuur dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekering.

Ik vraag niet om uw BSN nummer (wettelijk verboden voor complementair therapeuten ) dus kan ik deze niet op de factuur vermelden. Indien de zorgverzekering dus een factuur met BSN nummer wenst, dient u deze daar zelf op te vermelden.

 

Sandra Snoodijk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

-      Voor- en achternaam

-      Geslacht

-      Geboortedatum (indien nodig voor de factuur)

-      Adresgegevens

-      Telefoonnummer

-      E-mailadres

-      Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door ons een mail te sturen, correspondentie, mondeling en telefonisch.

Ik verzoek u geen medische gegevens toe te sturen via mail.

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Sandra Snoodijk verwerkt

Behandeldossier:

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht. Uw dossier bevat enkele gegevens met het doel de zorgvraag op u af te stemmen en om gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen bij te houden.

Ik vraag geen andere gegevens op bij andere zorgverleners. Gegevens die de huisarts u verstrekt en die noodzakelijk zijn voor een goede behandeling verstrekt u zelf aan mij. Ik vraag niet meer dan nodig is voor de behandeling die u gaat ontvangen.

 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag verwerkt Sandra Snoodijk uw persoonsgegevens.

-      U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren

-      U te kunnen informeren over wijzigingen van onze diensten

-      Het maken van facturen   

-      Het afhandelen van uw betaling via giro of contant (bankboek en kasboek)

-      Het verwerken van uw gegevens ivm wettelijke plicht, zoals gegevens die ik nodig heb voor de belastingaangifte

 

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

·        Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.

·        Voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.

·        of voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

·        Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

 

Dit betekent onder meer dat ik

-      Zorgvuldig omga met uw persoonlijke gegevens.

-      Er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens.  

-      Ik een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim) heb.

-      Dat e-mails worden verstuurd via een beveiligde internetverbinding.

-      Dat de computer is beveiligd met een wachtwoord, virusscanner en firewall.

 

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Sandra Snoodijk neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens tussen zit.  

 

Toestemming:

U dient voor het verwerken van uw gegevens toestemming te geven en bij uw eerste bezoek zal ik u dan ook nogmaals informeren over de AVG en via een formulier uw toestemming vragen.

Sandra Snoodijk gebruikt uw gegevens uitsluitend voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt. 

 

 

Bewaren:

De facturatie gegevens (naam,adres, postcode, woonplaats en eventueel geboortedatum) worden digitaal verwerkt.

Uw telefoonnummer en e-mailadres worden digitaal verwerkt.

Uw  IBAN nummer staan op de bankafschriften en worden digitaal verwerkt.

Facturen en bankafschriften worden uitgeprint. Alle overige gegevens staan alleen op papier.

Uw gegevens worden volgens de wettelijke regels bewaard.

 

Uw privacy:

Sandra Snoodijk heeft al enige toegang tot de gegevens en uw dossier.

Uw gegevens worden niet doorgegeven aan derden muv de belastingdienst indien zij daarom vragen (wettelijke regel)

 

 

Uw rechten:

U heeft de volgende rechten

-      Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden en met welk doel.

-      Het rechts op inzage en afschrift van die gegevens.

-      Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering of vernietiging van de gegevens indien dat nodig mocht zijn. Dit kan alleen indien de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

-      Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring aan uw dossier

-      Het recht om u in bepaalde gevallen bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens.

-      Het recht om de toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken.

-      het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb naar U of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen echter….ik geef deze informatie uitsluitend aan u persoonlijk af, zodat u deze zelf aan andere zorgverleners kunt geven. 

Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dat mondeling en schriftelijk kenbaar maken.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot o.a. inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ik reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

 

 

Facturatie:

Indien u voor behandeling komt verwerk ik van u de volgende gegevens

Naam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en mailadres (voor facturatie en boekhouding, het maken van afspraken en aanleggen behandeldossier).

Indien de zorgverzekering er om vraagt kunnen bovenstaande gegevens eventueel worden aangevuld met uw geboortedatum.

Verder staat er op de factuur de factuurdatum, datum consult, omschrijving “consult” en indien de zorgverzekering er om vraagt de behandelcode en de kosten van het consult.

De factuur dient u vervolgens zelf in bij uw zorgverzekering.

Ik vraag niet om uw BSN nummer (wettelijk verboden voor complementair therapeuten ) dus kan ik deze niet op de factuur vermelden. Indien de zorgverzekering dus een factuur met BSN nummer wenst, dient u deze daar zelf op te vermelden.

 

Sandra Snoodijk wilt u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

 

 

 

 

 

 

Contact: afspraak alleen via telefoon ( of via mail en dan wordt u terug gebeld)

voetreflex@sandrasnoodijk.nl

06-47115296